Algemene Voorwaarden Stabre.com

Onderdeel van Stabre B.V.

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2019-04-12.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stabre B.V. goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Stabre B.V. en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Stabre B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Stabre B.V. schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Stabre B.V. verstrekte gegevens waarop Stabre B.V. zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Stabre B.V. kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door Stabre B.V. afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant aan Stabre B.V. kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Stabre B.V. te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Stabre B.V. hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door Stabre B.V. verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Stabre B.V. volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Stabre B.V. gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Stabre B.V. tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Stabre B.V. steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Stabre B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Stabre B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Stabre B.V. onverlet.

4. Duur van overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van twaalf maanden geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van dezelfde periode verlengd, tenzij klant of Stabre B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand vóór het einde van de desbetreffende periode.

5. Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en Stabre B.V. dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Stabre B.V. indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Stabre B.V.. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan STABRE B.V. betaalt.

6. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant Stabre B.V. desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart Stabre B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Stabre B.V. toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Stabre B.V. door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover Stabre B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Stabre B.V. tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Indien Stabre B.V. op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Stabre B.V. staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

6.5 De door of vanwege Stabre B.V. aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. STABRE B.V. is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

7.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Stabre B.V. totdat alle bedragen die klant aan Stabre B.V. op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Stabre B.V. zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Stabre B.V. mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.2 Rechten worden in voorkomend geval aan de klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

7.3 Stabre B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan Stabre B.V. verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Risico

8.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Indien Stabre B.V. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Stabre B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

9.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

9.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Stabre B.V. steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van databestanden, websites, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

9.5 Stabre B.V. vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Stabre B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant Stabre B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Stabre B.V.. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Stabre B.V. verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Stabre B.V. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van Stabre B.V. in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Stabre B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Stabre B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Stabre B.V., indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Stabre B.V. wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

9.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Stabre B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart Stabre B.V. tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10. Medewerkingsverplichtingen

10.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Stabre B.V. gewenste medewerking verlenen.

10.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door Stabre B.V. te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Stabre B.V. dient te voldoen, juist en volledig zijn.

10.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Stabre B.V. op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Stabre B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Stabre B.V..

10.4 Indien klant in verband met de diensten en producten van Stabre B.V. programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Stabre B.V. ter beschikking stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Stabre B.V. nodig mocht hebben.

10.5 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Stabre B.V. geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet.

11. Leveringstermijnen

11.1 Stabre B.V. spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Stabre B.V. genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Stabre B.V. niet en hebben steeds een indicatief karakter.

11.2 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Stabre B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant Stabre B.V. een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Stabre B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

12.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Stabre B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Stabre B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Stabre B.V. zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

12.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Stabre B.V. kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant direct of indirect wijzigt. Stabre B.V. is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Stabre B.V., zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Stabre B.V. vereist is.

13. Aansprakelijkheid van Stabre B.V.

13.1 De totale aansprakelijkheid van Stabre B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Stabre B.V. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 10.000 (tienduizend Euro).

13.3 De aansprakelijkheid van Stabre B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan STABRE B.V. voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Stabre B.V. voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Stabre B.V. verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

13.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Stabre B.V., zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 13, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Stabre B.V. uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden geheel onverlet.

13.5 De in artikel 13.1 tot en met 13.4 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Stabre B.V. laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Stabre B.V. welke in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

13.6 Tenzij nakoming door Stabre B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Stabre B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Stabre B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Stabre B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Stabre B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stabre B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stabre B.V. vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

13.8 Klant vrijwaart Stabre B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Stabre B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Stabre B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

14. Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Stabre B.V. wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Stabre B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan Stabre B.V. zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan Stabre B.V. is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en, (xi) de niet beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

14.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Wijziging en meerwerk

15.1 Indien Stabre B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Stabre B.V.. Stabre B.V. is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Stabre B.V. de klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

16.2 Stabre B.V. is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 De overeenkomsten tussen Stabre B.V. en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

17.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2, gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 17.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel 17.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

17.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 17.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen.

Bijzondere bepalingen Software as a Service (SaaS)

18. Toepasselijkheid Bijzonder bepalingen Software as a Service

18.1 De in het onderhavige hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn, naast het hoofdstuk Algemene bepalingen, van toepassing indien Stabre B.V. diensten verricht op het gebied of onder de naam van Software as a Service (SaaS).

18.2 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het hoofdstuk Algemene bepalingen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de hoofdstukken Algemene en Bijzondere bepalingen van het onderhavige hoofdstuk, prevaleren deze laatste.

18.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder Software as a Service verstaan: het door Stabre B.V. op basis van een abonnement ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de klant via internet of een ander netwerk, zonder dat aan de klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

19. Dienstverlening

19.1 Stabre B.V. zal aan de klant de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst op het gebied van Software as a Service verlenen alsmede de overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten.

19.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.

19.3 Indien de dienstverlening aan de klant op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Stabre B.V. telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Stabre B.V. kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Stabre B.V. zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Stabre B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Stabre B.V..

19.4 Indien de dienstverlening aan de klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal Stabre B.V. met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back- up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van de klant. Stabre B.V. zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Stabre B.V. gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig bewaren.

19.5 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

20. Uitvoering

20.1 Stabre B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Stabre B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Stabre B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

20.2 Stabre B.V. verricht de dienstverlening slechts in opdracht van de klant. Indien Stabre B.V. op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

20.3 Stabre B.V. kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Stabre B.V. de klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant.

20.4 Stabre B.V. kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. De klant zal alle door Stabre B.V. verlangde medewerking verlenen, daaronder mede begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur door de klant indien dit naar het oordeel van Stabre B.V. noodzakelijk is.

21. Service Level Agreement

21.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Stabre B.V. steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

21.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door STABRE B.V. aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Stabre B.V. zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de door Stabre B.V. gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

22. Garantie

22.1 Stabre B.V. staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Stabre B.V. zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Stabre B.V. zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Stabre B.V. zijn gemeld. Stabre B.V. kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Stabre B.V. staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Stabre B.V. is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Stabre B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan Stabre B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

22.2 Stabre B.V. is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. De klant zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

22.3 Klant zal op basis van de door Stabre B.V. verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Stabre B.V. verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door Stabre B.V. te stellen (financiële) voorwaarden. Stabre B.V. is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

22.4 Stabre B.V. staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

23. Persoonsgegevens

23.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat Stabre B.V. ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

23.2 Stabre B.V. zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Stabre B.V. begrepen en komen voor rekening van klant.

24. Beschikbaarheid en onderhoud

24.1 Stabre B.V. doet al het mogelijke om de dienst te allen tijde beschikbaar te hebben, maar is niet bereid specifieke garanties te geven.

24.2 Stabre B.V. onderhoudt actief Stabre.com. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, zelfs als dit de beschikbaarheid van de service negatief kan beïnvloeden. Onderhoud wordt zoveel mogelijk van tevoren aangekondigd.

24.3 Stabre B.V. kan Stabre.com van tijd tot tijd aanpassen. Uw feedback en suggesties zijn welkom, maar uiteindelijk bepaalt Stabre B.V. welke aanpassingen moeten worden uitgevoerd (of niet).

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen:

Stabre.com
Leeuwenbrug 89A
7411TH, Deventer
+31 570 244 123
support@stabre.com